Categories
Weekly Torah Portion

פרשת חוקת: כוחם ומעלתם של צדיקים! השיעור השבועי של הרב תומר ישראלוב

מה תפקידם של הצדיקים בדור? רבי חנינא בן דוסא. סיפור של רבי יהודה פתיה על הבן איש חי זצוק”ל, רבי שמעון אגסי זצוק”ל. הצטרפו אלינו למסע מרתק על פרשת חוקת! בשיעור הזה, נבין על מעלתם של הצדיקים בדורנו, ניסים ונפלאות מגדולי הדור. פרשת חוקת: איך הפרשה קשורה למעלתם של הצדיקים?
השיעור השבועי של הרב תומר ישראלוב.
על ענייני פרשת חוקת: באר מרים, ענני הכבוד והמן.
אל תפספסו! 📘✨
חידושים מרתקים ומדהימים בפרשת חוקת – השיעור השבועי של הרב תומר ישראלוב

If you are interested in receiving these Torah-Share.com posts via email please subscribe here: https://torah-share.com/subscribe/

Categories
Weekly Torah Portion

פרשת קורח: קנאה רעה וגם טובה? השיעור השבועי של הרב תומר ישראלוב

האם קנאה יכולה להיות טובה? במה קינא קורח? מה היו השיטות של קורח ועדתו להמריד נגד משה רבינו? הצטרפו אלינו למסע מרתק על פרשת קורח! בשיעור הזה, נבין כיצד קרה המקרה של קורח ועדתו, ולמה הם נבלעו באדמה. פרשת קורח: קנאה רעה וטובה?
השיעור השבועי של הרב תומר ישראלוב.
על ענייני קורח ועדתו אשר דיברו רעה על משה רבינו.
אל תפספסו! 📘✨
חידושים מרתקים ומדהימים בפרשת קורח – השיעור השבועי של הרב תומר ישראלוב

If you are interested in receiving these Torah-Share.com posts via email please subscribe here: https://torah-share.com/subscribe/

Categories
Weekly Torah Portion

פרשת שלח לך: הכל על חטא המרגלים! השיעור השבועי של הרב תומר ישראלוב

מה היה שמו האמיתי של יהושע? למה משה התפלל רק על יהושע? הצטרפו אלינו למסע מרתק על פרשת שלח לך! בשיעור הזה, נבין כיצד קרה המקרה של חטא המרגלים. פרשת שלח לך: הכל על חטא המרגלים! השיעור השבועי של הרב תומר ישראלוב.
על ענייני חטא המרגלים שדיברו רעה על הארץ. ועוד חיזוקים למלחמה!
אל תפספסו! 📘✨
חידושים מרתקים ומדהימים בפרשת שלח לך – השיעור השבועי של הרב תומר ישראלוב

If you are interested in receiving these Torah-Share.com posts via email please subscribe here: https://torah-share.com/subscribe/

Categories
Weekly Torah Portion

פרשת בהעלותך: למי היתה ענווה? השיעור השבועי של הרב תומר ישראלוב

מה יש לנו במקורות לגבי מידת הענווה? מהי מידת הענווה? למי היתה את מידת הענווה בתורה? הצטרפו אלינו למסע מרתק על פרשת בהעלותך! בשיעור הזה, נבין כיצד נזכה למידת הענווה. פרשת בהעלותך: למי היתה ענווה? השיעור השבועי של הרב תומר ישראלוב
על ענייני הענווה ועוד חיזוקים למלחמה!
אל תפספסו! 📘✨
חידושים מרתקים ומדהימים בפרשת בהעלותך – השיעור השבועי של הרב תומר ישראלוב

If you are interested in receiving these Torah-Share.com posts via email please subscribe here: https://torah-share.com/subscribe/

Categories
Weekly Torah Portion

פרשת נשא: מה הנזיר עובר בחייו? השיעור השבועי של הרב תומר ישראלוב

מהי נזירות שמשון? מה המשמעות של הנזירות בתורה? הצטרפו אלינו למסע מרתק על פרשת נשא! בשיעור הזה, נבין כיצד הנזיר חי את חייו. פרשת נשא: מה הנזיר עובר בחייו? השיעור השבועי של הרב תומר ישראלוב.
על ענייני נזירות ועוד חיזוקים למלחמה!
אל תפספסו! 📘✨

If you are interested in receiving these Torah-Share.com posts via email please subscribe here: https://torah-share.com/subscribe/

Categories
Weekly Torah Portion

חידושים מרתקים בפרשת קדושים – השיעור השבועי של הרב תומר ישראלוב

חידושים מרתקים בפרשת קדושים – השיעור השבועי של הרב תומר ישראלוב
בין אדם לחבירו ובין אדם למקום, כמו הכרובים שהיו במשכן ובבית המקדש הראשון!
הרב תומר ישראלוב בשיעור מרתק וחידושים מרתקים בפרשת קדושים על מצוות ואהבת לרעך כמוך. גם פרשת שבוע שאקטואלית. לומדים קצת על איך לאהוב את החבר. דברים שבין אדם לחבירו.
יש לכבד את ההורים, אך כיבוד אב ואם לא יכול לבוא על חשבון השבת אותה יש לשמור; המקלל את הוריו דינו – מיתה;
אסור לגנוב ולגזול בכל דרך שהיא, או להישבע לשקר במשפט על דיני ממון; אסור לקלל; אין להכשיל עור או לייעץ לאדם שלא מתמצא בתחום מסויים עצה לא הוגנת; אסור לרכל;
אם ניתן להציל אדם מסכנת חיים, יש לעשות את כל האפשר כדי להצילו;
אסור לשנוא יהודי נוסף, אך יש להוכיח אותו כשהוא מתנהג לא כראוי; אסור לנקום באדם שגמל לנו רע או לנטור את שנאתו בלב ולהזכיר לו את מעשיו לאחר מכן; ואהבת לרעך כמוך; יש לקום מפני שיבה ולהדר פני זקן; אין לבזות את הגר; יש להקפיד על מסחר הגון ולא לרמות

משל: עכבר, תרנגול, כבשה ופרה! הרב תומר ישראלוב פרקי אבות

If you are interested in receiving these Torah-Share.com posts via email please subscribe here: https://torah-share.com/subscribe

Categories
Weekly Torah Portion

חידושים מרתקים בפרשת אחרי מות – השיעור השבועי של הרב תומר ישראלוב

סיפור מרתק: ריב על מכנסיים בסיביר?
הרב תומר ישראלוב בשיעור מרתק וחידושים מרתקים בפרשת אחרי מות. גם פרשת שבוע שאקטואלית.
מדי שנה ביום הכיפורים יצומו בני ישראל ולא יעשו כל מלאכה. ביום זה יכפר עליהם האלוקים מכל חטאיהם בשנה שחלפה.
לקודש הקודשים ייכנס הכוהן הגדול כשהוא לבוש בבגדים לבנים (בשונה מבגדי הזהב הרגילים אותם הוא לובש במשך השנה) ויקטיר שם קטורת.
“כמעשה ארץ מצרים אשר ישבתם בה לא תעשו” מזהיר בורא העולמים את בני ישראל, ו”כמעשה ארץ כנען אשר אני מביא אתכם שמה לא תעשו, ובחוקותיהם לא תלכו”.

If you are interested in receiving these Torah-Share.com posts via email please subscribe here: https://torah-share.com/subscribe/

Categories
Jewish Holidays

דברים וסודות שלא ידעתם בהגדה! השיעור השבועי של הרב תומר ישראלוב ולמה בליל הסדר אומרים “חד גדיא”? איזה רזים יש בפיוט?

למה טובלים את הכרפס במי מלח? ולמה דווקא מלח? למה חוצים את המצה לשניים?
השיעור השני! אביב הגיע – פסח בא יחד עם השיעור מיוחד לפסח (חלק ב)!!!
לא תאמינו למה המכות מסודרות לפי הסדר של דצ”ך עד”ש באח”ב!
בשיעור הקודם למדנו על: החידושים המדהימים בחג הפסח, שהוא חג המצות וגם תופתעו, נקרא חג האמונה! למה הוא נקרא חג האמונה? ומעשיות על להאמין בלב שלם בדברי חכמים וצדיקים!
איך אנו עשים את עבודת המידות כמו שצריך? כיצד להביס את יצר הרע?
איך קשורה הגעלת כלים לחזרה בתשובה וכפרה על המידות הרעות, ולמחילה על עבירות?
4 דרגות בהכשרת כלים לפסח.
ביטול חמץ – מסמל גם על ביטול העברות והחטאים של האדם.
חידושים מרתקים בחג הפסח – השיעור השבועי של הרב תומר ישראלוב.

מהו הפיוט התמוה “חד גדיא”? יהיה מרתק לשמוע מה המטרה של הפיוט המיוחד הזה. מה מלאך המוות ביקש מהקב”ה? למה מזמרים על הגדי בחג הפסח על שולחן הסדר?
הרב תומר ישראלוב מבהיר ומאיר על הפיוט הנפלא.
מתוך השיעור השבועי של הרב תומר ישראלוב.
חג פסח כשר ושמח!

If you are interested in receiving these Torah-Share.com posts via email please subscribe here: https://torah-share.com/subscribe/

Categories
Weekly Torah Portion

דברים שלא ידעתם בחג הפסח! השיעור השבועי של הרב תומר ישראלוב

אביב הגיע – פסח בא יחד עם השיעור מיוחד לפסח (חלק א)!!!
לא תאמינו למה המכות מסודרות לפי הסדר של דצ”ך עד”ש באח”ב!
חידושים מדהימים בחג הפסח, שהוא חג המצות וגם תופתעו, נקרא חג האמונה! למה הוא נקרא חג האמונה? ומעשיות על להאמין בלב שלם בדברי חכמים וצדיקים!
איך אנו עשים את עבודת המידות כמו שצריך? כיצד להביס את יצר הרע?
איך קשורה הגעלת כלים לחזרה בתשובה וכפרה על המידות הרעות, ולמחילה על עבירות?
4 דרגות בהכשרת כלים לפסח.
ביטול חמץ – מסמל גם על ביטול העברות והחטאים של האדם.
חידושים מרתקים בחג הפסח – השיעור השבועי של הרב תומר ישראלוב..

If you are interested in receiving these Torah-Share.com posts via email please subscribe here: https://torah-share.com/subscribe/

Categories
Weekly Torah Portion

חידושים מרתקים בפרשת שמיני – השיעור השבועי של הרב תומר ישראלוב

נדב ואביהוא נכנסים אל קודש הקודשים?
הרב תומר ישראלוב בשיעור מרתק וחידושים מרתקים בפרשת שמיני. גם פרשת שבוע שאקטואלית.
בעיצומם של הרגעים המשמחים בשל חנוכת המשכן נמהלה טרגדיה: נדב ואביהוא, שני בני אהרן, לקחו מחתה והניחו בה קטורת. הם הקריבו את הקטורת לפני בורא העולם למרות שלא הצטוו לעשות זאת.
האש שיצאה מן השמים הרגה את נדב ואביהוא כעונש על מעשיהם.
משה ביקש לנחם את אחיו. “מיתתם של בניך מראים כי הם היו בדרגה רוחנית גבוהה” הוא אמר לו, “שכן האלוקים אמר ששמו יתקדש דווקא באמצעות הענשת הקרובים אליו – ‘בקרובי אקדש.'” אהרן לא השיב למשה על דברי ניחומיו ולא כלום.

If you are interested in receiving these Torah-Share.com posts via email please subscribe here: https://torah-share.com/subscribe/