Categories
Weekly Torah Portion

חידושים מרתקים בפרשת אחרי מות – השיעור השבועי של הרב תומר ישראלוב

סיפור מרתק: ריב על מכנסיים בסיביר?
הרב תומר ישראלוב בשיעור מרתק וחידושים מרתקים בפרשת אחרי מות. גם פרשת שבוע שאקטואלית.
מדי שנה ביום הכיפורים יצומו בני ישראל ולא יעשו כל מלאכה. ביום זה יכפר עליהם האלוקים מכל חטאיהם בשנה שחלפה.
לקודש הקודשים ייכנס הכוהן הגדול כשהוא לבוש בבגדים לבנים (בשונה מבגדי הזהב הרגילים אותם הוא לובש במשך השנה) ויקטיר שם קטורת.
“כמעשה ארץ מצרים אשר ישבתם בה לא תעשו” מזהיר בורא העולמים את בני ישראל, ו”כמעשה ארץ כנען אשר אני מביא אתכם שמה לא תעשו, ובחוקותיהם לא תלכו”.

If you are interested in receiving these Torah-Share.com posts via email please subscribe here: https://torah-share.com/subscribe/