Categories
Jewish Holidays

העמקות נפלאות בחייו של רשב”י! השיעור השבועי של הרב תומר ישראלוב

למה רשב”י ול”ג בעומר? מה עומד מאחורי הסיפור של רשב”י במערה?
הרב תומר ישראלוב בשיעור מרתק וחידושים מרתקים בל”ג בעומר על רשב”י. גם פרשת שבוע שאקטואלית.
אמר רבי יהודה: כמה נאים מעשיהן של אומה זו!
רבי יוסי שתק.
ואילו רבי שמעון הגיב בחריפות: כל מה שתקנו, לא תקנו אלא לצורך עצמן!
ישב לידם אדם בשם יהודה בן גרים, שהלך והלשין לשלטונות.
מששמעו זאת הרומאים, גזרו: רבי יהודה – יתעלה; רבי יוסי – יגלה לעיר ציפורי; ואילו רבי שמעון – יוצא להורג.
הלכו רבי שמעון ובנו רבי אלעזר והתחבאו בבית המדרש. כשהתחזקה הגזירה, חשש רבי שמעון שמא יענו הרומאים את אשתו והיא תגלה את מקום מחבואם, הלך והתחבא במערה.
כל השאר בשיעור המרתק!
לג בעומר במירון 2024. מה עושים בלג בעומר הזה? מירון?

If you are interested in receiving these Torah-Share.com posts via email please subscribe here: https://torah-share.com/subscribe/