Categories
Weekly Torah Portion

חידושים מרתקים בפרשת בשלח – השיעור השבועי של הרב תומר ישראלוב

הרב תומר ישראלוב בשיעור מרתק וחידושים מרתקים בפרשת בשלח על מלחמת עמלק ועל כל מה שקרה במלחמת עמלק וביציאת מצרים. גם פרשת שבוע שאקטואלית. לומדים קצת על מחיית זכר עמלק. פרשת המן.
עמלק הוא עם המוזכר כבר בתנ”ך, כאשר אבי העם הוא עמלק בנו של אליפז בן עשיו (שנולד מתמנע פילגשו). עמלק היה עם אכזרי, והוא היה הראשון שהתקיף את ישראל ביציאתם ממצרים. ביהדות נחשבים העמלקים סמל הרשע, ועל כן מובאת בתורה מצווה חריגה – להשמיד את זכר עמלק, כולל נשיו וטפו, ואף את כל רכושו.

If you are interested in receiving these Torah-Share.com posts via email please subscribe here: https://torah-share.com/subscribe/