Categories
Weekly Torah Portion

חידושים מרתקים בפרשת ויקהל – השיעור השבועי של הרב תומר ישראלוב

מעלת השבת – שיעור מיוחד במעלת שבת קודש – מדרשים ומעשיות
הרב תומר ישראלוב בשיעור מרתק וחידושים מרתקים בפרשת ויקהל. גם פרשת שבוע שאקטואלית.
מעלת שמירת השבת, איך השבת יכולה להציל את עמ”י מהמלחמה ומהגזירות הקשות.
סיפורים ומעשיות על מעלת השבת.
השבת יקרה מפז ומפנינים. סיפורים על החפץ חיים ושמירת השבת כהלכתה.

If you are interested in receiving these Torah-Share.com posts via email please subscribe here: https://torah-share.com/subscribe/