Categories
Weekly Torah Portion

חידושים מרתקים בפרשת יתרו – השיעור השבועי של הרב תומר ישראלוב

הרב תומר ישראלוב בשיעור מרתק וחידושים מרתקים בפרשת יתרו למה יתרו התגייר. גם פרשת שבוע שאקטואלית. לומדים קצת על יתרו ועל מחיית העבודה זרה. יתרו חותן משה, נפעם כמו העולם כולו מהניסים והנפלאות שליוו את בני ישראל בצאתם ממצרים ועל ים סוף. הוא מחליט לבוא אל בני ישראל אל מקום חנייתם במדבר. הוא מביא איתו את ציפורה אשת משה ושני בניה גרשום ואליעזר. אלו, יצאו אומנם עם משה למצרים כאשר שלחו האלוקים לגאול את בני ישראל, אולם כשפגש משה את אהרון אחיו, שיצא לקראתו, תמה אהרון על כך שמשה מביא למצרים את בני משפחתו. לקחה ציפורה את שני בניה וחזרה לבית אביה. עתה, כאמור יצאה למדבר יחד עם המשפחה כולה.

איך לבטל את הגזירה? מהי הגימטריה של 136 החטופים?

הרב תומר ישראלוב בשיעור מרתק וחידושים מרתקים.
החטופים בעזה. כיצד מבטלים את רוע הגזירה? הרב תומר ישראלוב עם גימטריות מתוך השיעור השבועי המרתק. חטופים בעזה. כיצד מנצחים את המלחמה. תשובה ותפילה וצדקה מעבירין את רוע הגזירה.

If you are interested in receiving these Torah-Share.com posts via email please subscribe here: https://torah-share.com/subscribe/