Categories
Weekly Torah Portion

חידושים מרתקים בפרשת שמיני – השיעור השבועי של הרב תומר ישראלוב

נדב ואביהוא נכנסים אל קודש הקודשים?
הרב תומר ישראלוב בשיעור מרתק וחידושים מרתקים בפרשת שמיני. גם פרשת שבוע שאקטואלית.
בעיצומם של הרגעים המשמחים בשל חנוכת המשכן נמהלה טרגדיה: נדב ואביהוא, שני בני אהרן, לקחו מחתה והניחו בה קטורת. הם הקריבו את הקטורת לפני בורא העולם למרות שלא הצטוו לעשות זאת.
האש שיצאה מן השמים הרגה את נדב ואביהוא כעונש על מעשיהם.
משה ביקש לנחם את אחיו. “מיתתם של בניך מראים כי הם היו בדרגה רוחנית גבוהה” הוא אמר לו, “שכן האלוקים אמר ששמו יתקדש דווקא באמצעות הענשת הקרובים אליו – ‘בקרובי אקדש.'” אהרן לא השיב למשה על דברי ניחומיו ולא כלום.

If you are interested in receiving these Torah-Share.com posts via email please subscribe here: https://torah-share.com/subscribe/