Categories
Weekly Torah Portion

חידושים מרתקים בפרשת קדושים – השיעור השבועי של הרב תומר ישראלוב

חידושים מרתקים בפרשת קדושים – השיעור השבועי של הרב תומר ישראלוב
בין אדם לחבירו ובין אדם למקום, כמו הכרובים שהיו במשכן ובבית המקדש הראשון!
הרב תומר ישראלוב בשיעור מרתק וחידושים מרתקים בפרשת קדושים על מצוות ואהבת לרעך כמוך. גם פרשת שבוע שאקטואלית. לומדים קצת על איך לאהוב את החבר. דברים שבין אדם לחבירו.
יש לכבד את ההורים, אך כיבוד אב ואם לא יכול לבוא על חשבון השבת אותה יש לשמור; המקלל את הוריו דינו – מיתה;
אסור לגנוב ולגזול בכל דרך שהיא, או להישבע לשקר במשפט על דיני ממון; אסור לקלל; אין להכשיל עור או לייעץ לאדם שלא מתמצא בתחום מסויים עצה לא הוגנת; אסור לרכל;
אם ניתן להציל אדם מסכנת חיים, יש לעשות את כל האפשר כדי להצילו;
אסור לשנוא יהודי נוסף, אך יש להוכיח אותו כשהוא מתנהג לא כראוי; אסור לנקום באדם שגמל לנו רע או לנטור את שנאתו בלב ולהזכיר לו את מעשיו לאחר מכן; ואהבת לרעך כמוך; יש לקום מפני שיבה ולהדר פני זקן; אין לבזות את הגר; יש להקפיד על מסחר הגון ולא לרמות

משל: עכבר, תרנגול, כבשה ופרה! הרב תומר ישראלוב פרקי אבות

If you are interested in receiving these Torah-Share.com posts via email please subscribe here: https://torah-share.com/subscribe